Eser Adı Yazar
Bağdad: son hadise-i ziyai Mehmed Emin
Bağdat da Golaman hükümetinin teşkiliye intirazına dair risale Sabit
Bağdat vilayetine mahsus salname .
Bağdat’ a doğru ve bağdat’ın zabtındaki müfekitsizlik .
Bahri sefir meselesi: Asya’ yı Osmaniye devletini tehdid eden tehlikeler Şarl Volan
Bahriye müzesi kataloğu .
Balkan harbi: şark ordusunun hezimeti A.Z. Çobanoğlu
Balkan harbinde büyük karargah-ı umumi Pertev
Balkan harbinde Çatalca muharebesi .
Balkan harbinden Mehmet Ali Nüzhet
Balkanstaaten und Konstantinopel Meyers Reisebücher
Baltacı ile katarina [Roman] .
Bankalar muamelatı Muhtar Ziya
Bargire bakmak binmek Yusuf Ziya
Basın ve yayınla ilgili kanun, kararname,nizamname,talimatname ve tamimler .
Başımıza gelenler Muhammed Arif
Başımıza gelenler:yakın bir mazinin hatıraları Mondrosdan-Mudanyaya 1918-1922 Galip Kemali Söylemezoğlu
Başkanın ziyareti [Tiyatro] Ivan Sergeviç Turgenyev
Batarya kumandanı,bataryasını maksada muafık olarak atış mevziine nasıl sevk ve ithal eder .
Bayazıt [Tiyatro] Racine
baypars tarihi: Al-Melik-Al-Zahir (Baypars) hakkındaki ikinci cilt .
Baytarı tibbi adli Fazlı Yeğül
Baytari tıbbi adli Fazlı Faik Yeğül
Bazı hayati çarpışmlar: cemiyette çocuk meseleleri Miriam Van Waters
Beethoven .
Beethoven dokuzuncu senfoni .
Bekar [Tiyatro] İvan Sergeviç Turgenyev
Belgeler: takım I .
Ben neyim Ahmet Ağaoğlu
Ben Stalin’in ajanıyım W.G. Krivitsky
Bergson ve kudreti ruhiyeye dair bir kaç konferansı Henri Bergson
Berlin: Ein Rundgang in Bildern durch das alte und neue Berlin .
Berri ve bahri erkan amiri ve zabıtanın tekaidi için rütbe askeriyelerine göre tayin olunan seneleri mabeyn kanun suretidir .
Beş buçuk asırlık tarih Osman Şevki
Beş senelik plan (Rus dömpengi) Gad Franko
Beşinci Türk Dil Kurultayı 1945: birleşimler, tutanakalar, tezler Türk Dil Kurumu
Bey böyrek A. Baha Gökoğlu
Bildiklerim Mehmed Selaattin
Bilim ve varsayım Henri Poincaré
Bilimumu şimendifer ve işletmeleri Mustafa Şevki
Binbir gece masalları .
Binicilik talimnamesi: müsvedde halinde .
Binsekizyüzyetmiş seferinin münakaşa ve muhakemesi yahud Fransa-Almanya muharebesi Refik Paşa
Biographical roundup Dale Carnegie
Biometrik: (Umumi zootekniden bir bahis) Selahattin Batu
Bir asilzade yuvası [Roman] Ivan Sergeviç Turgenyev
Bir bardak su yahut,sebep ve neticeler [Tiyatro] Eugénie Scribe
Bir doçentin Türkçe okutuşu ve münakaşalarımız Besim Atalay
Bir haylazın hayatı [Roman] Eichendorff
Bir ingiliz suvari fırkasının nizami harbi .
Bir izdivacın romanı [Roman] Lev Tolstoy
Bir kaza vukuunda yaralılara yapılacak ilk tedbirler ve sıhhi imdat sandıkları hakkında izahname .
Bir kutu tohumdan 75 kilo koza almak için .
Bir medeniyetin sonu Ahmet Hamdi Başar
Bir safha-i cedel .
Bir Türk denizcisinin hatıraları .
Bir yarım müstemlike oluş tarihi Hüseyin Avni
Birbuçuk senelik hidmeti faliye sınıfları talim ve terbiyesine dair talimatname .
Birinci Coğrafya Kongresi: 6-21 Haziran 1941 .
Birinci İnönü muharebesinin iç yüzü Midillili Ahmet
Birinci Maarif Şurası (17*29 Temmuz 1939) .
birinci on yıllık milli sağlık planı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Birinci sene 1339 sene-i maliyesine mahsus milli tavsil .
Birinci viyana muhasaredesi Ahmet Refik
Birleşik Amerikada meyva ve sebze ambalajı kapları Robert W. Davis
Birüssebi-Gazze meydan muharebesi ve yirminci kolordu Ali Fuat Cebesoy
Bismark’tan sonra Alman siyaseti Corc Blundel
Bitkileri böceklerden koruma reçeteleri M. Tolunay
Biz Türküz Artın Cebeli
Bizans [Tiyatro] F. Herczeg
Bizde mavnalar ve mavnacılık: mazisi, hali,istikbali .
Bize yardım ediniz .
Bolayır muharebesinde adam sefkiyatının esbabı Ali Fethi
Bolşeviklik alemi Haydar Rıfat
Bolşevizim nedir .
Bomba talim ve terbiyesi Nuri
Bombalar: Türk,Alman,Fransız,İngiliz,Rus bombalar en mühimleri hakkında lazım gelen malumatı esasiye Nuri
Bozdoğanlı Fethi: hayatı, eserleri ve divanı Asaf Gökbel
Bozgun Hafız Hakkı
Bozkırda bir Kıral Lear [Roman] Ivan Sergeviç Turgenyev
Bölüklerimizdeki endaht nişancı küçük zabiti ile divan küçük zabitinin vazifeleri Tahsin
Breton atları Fasih Ersan
Briefe aus der Türkei Helmuth Von Moltke
Britanya şehircilik sergisi .
Bugünkü Azerbaycan davası: esasları ve sebepleri M. Nizamettin Tebrizli
Bugünkü Azerbaycan davası: esasları ve sebepleri M. Nizamettin Tebrizli
Bugünkü Bulgaristan’da Türk düşmanlığı Halil Yaver
Bugünkü Japonya .
Buğday kurdu [Tiyatro] Plautus
Buğday unlarının pişme kabiliyeti ve bunun tecrubi olarak tayini Otto Gerngross
Buhranlarımız Said Hilmi
Bulgar harbinde neden münhezim olduk İbrahim Hilmi
Bulgar komitalarının tarihi ve Balkan Harbinde yaptıkları Mahmut Beliğ
Bulgar ordusu hakkında malumat .
Bulgar ordusu hakkında muhtasar risale .
Bulgar ordusu hakkında muhtasar risale .
Bulgar ordusuyla muzafferiyete doğru H. Wagner
Bulgaristan bizim için ne diyor ve ne düşünüyor .
Bulgaristan coğrafyayı askeriyesi ve seferberlik vasaitiyle ahval-i Askeriye ve sevkil ceyşisi Mehmed Ali
Bulgaristan ile müttefikin arasındaki Akdedilub 15. kanunsani 1920’ de irade-i kraliye iktiran eyleyen Noiyi muahedesinin muvad askeriyesi .
Bulgaristan ordusu ahval ve tensikat askeriyesi .
Bulgaristan Türk basını:1879-1945 Adem Ruhi Karagöz
Bulgaristan usul harbi Mehmet Ali
Bulgarların Balkanları istila planları Halil Yaver
Buzlar arasında [Roman] Jules Verne
Bügünkü Almanya Selim Sırrı Tarcan
Büyük adamlar serisi .
Büyük bir hadise Muhammed Arif
Büyük harb 1918-1914 .
Büyük harb 1918-1914 .
Büyük harb 1918-1914 .
Büyük harb 1918-1914 .
Büyük harbde İran cebhesi Mehmet Kenan
Büyük harbde İran cebhesi Mehmet Kenan
Büyük harbde Türk harbi M. Larsed
Büyük harbde Türk harbi M. Larsed
Büyük harbde Türk harbi M. Larsed
Büyük harbin evveliyatı Karl Fredric
Büyük harpte Çanakkale E. Ziya Karal
Büyük harpte Mısır seferi Behçet
Büyük Harpte tanıdığım kahramanlar: Enver Paşa Fuat Gücüyener
Büyük inkılabımız .
Büyük meclis ve inkılap Neşet Halil
Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Fihristi .
Büyükdere Meyve Islah istasyonu: 1939 kataloğu İstanbul Vilayeti