Eser Adı Yazar
Kaçırılan fırsatlar: 1293 Osmanlı-Rus seferi hakkında Keçecizade Faruk İzzet Fuad
Kadı Burhanettin divanı
Kadın kısırlığı Ali Esat Birol
Kadın seksüel hayatı ve evliliğe sadakatsizlik Heinrich Kisch
Kadınlar mektebi [Tiyatro] Molière
Kadınlara ameli sena-i ziraiye dersleri İhsan
Kafkas kılavuzu Sergey Enisminov
Kafkas tarihi İzzet
Kahvaltıdan önce [Tiyatro] Eugene O'Neill
Kainat muammasının müsbet ve ilmi delillerle halli Hüsnü Seçkin
Kale muharebatı hakkında talimatname
Kamus Fransevi Türkçeden Fransızcaya lugat=Dictionnaire Türk-Français Sami Bey
Kamus’ul allam: tarih ve coğrafya lugatı ve tabir esahla kafi esma haseyi cemadır Şemseddin Sami
Kamus’ul allam: tarih ve coğrafya lugatı ve tabir esahla kafi esma haseyi cemadır Şemseddin Sami
Kamus’ul allam: tarih ve kafi-e coğrafya lugatını ve tabir esahhla esma haseyi cemadır Şemseddin Sami
Kamus’ul allam: tarih ve kafi-e coğrafya lugatını ve tabir esahhla esma haseyi cemadır Şemseddin Sami
Kamus’ul allam: tarih ve kafi-e coğrafya lugatını ve tabir esahhla esma haseyi cemadır Şemseddin Sami
Kamus’ul allam: tarih ve kafi-e coğrafya lugatını ve tabir esahhla esma haseyi cemadır Şemseddin Sami
Kan Kont Silifen
Kanın Sürkilasyonu Bedi Şakir Toktay
Kant ve felsefesi Mehmed Emin
Kanun mecmuası T.C Anayasa
kanun mecmuası
T.C Anayasa
Kanun medeni şerhi ve nazrariyeleri Türk ve İsviçre vatanın medeniyeleri T.C. Yasalar
Kanuni Esasi Meclisi Mebusan ve ayan nizamnamesi dahiliyesi T.C. Yasalar
Kapıkulu ocakları İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Kapıkulu ocakları İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Kapitilasyonlar: tarihi menşe-i usulleri
Kaptan rehber tıbbiyesi
Karacabey harası mera ve çayırları Kolbay Karoly
Karadağ ordusu hakkında muhtasar risale
Karadağ ve ordusu Mehmed Subhi
Karadağ ve ordusu: Karadağın ehval tarihiye ve coğrafyasıyla kavi askeriyesinden bahseder Mehmet Subhi
Karagöz tekniği ve estetiği Ismail Hakkı Baltacıoğlu
Karaman koyunlarının meeh konstantı Halid Evliyar
Karaman ve karagül karaman melez kuzularında vucut inkişafı Cemal Arıtman
Karar zamanı Sumner Wells
Kars (coğrafya,tarih ve ekonomi bakımından kısa notlar) M.Tarhan Toker
Kars sütçülüğü hakkında tetkikler Ekrem Rüştü Üresin
Kars yaylası
Kars yaylası
Kaşgarlı Mahmut: hayatı,şahsiyeti,Divanü Lugat’ı M.Şakir Ülkütarış
Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı:Mısır meselesi 1831-1841 Şinasi Altundağ
Kavanin mecmuası: Türkiye büyük Millet Meclisinin ikinci intihab devresi ikinci içtimai senesinde kabul olunan kanunları muhtevidir T.C. Yasalar
Kayak talimnamesi Herbert Riedel
Kaymakam kursu talimat ve müfredat programı
Kaynana (hecyra) [Tiyatro] Terentius
Kazaklar [Roman] Leon Tolstoy
Kelime yapı yolları Mehmet Ali Ağakay
Keloğlan Çanakkale muharebelerinde [Masal] F.Celaleddin Göktuğla
Kemal Paşa’nın ayan reisi Sayid Paşa’ya cevapları envanili risalesine reddiye
Kendi hayatımdan şiir ve hakikat [şiir] Johann Wolfgang von Goethe
Kendini tanıyormusun Herbert N. Casson
Kenevir, keten, jüt mütehasısı sıfaitle 1937 Eylül’ünden teşrinisanisine kadar yapılan seyahata ait rapor
Keten-Kenevir
Kıraat: İlk mekteplerin 5. sınıfları için Rauf Ahmet
Kırat-ı fenniye
Kırım savaşı A.Tevfik Gürel
Kırmızı ve siyah [roman] Stendhal
Kısas-ı Enbiya aleyhimelselam ve tarihi halife Ahmet Cevdet
Kısas-ı Enbiya: tarihi halife Ahmed Cevdet
Kısas-ı Enbiya: tarihi halife Ahmed Cevdet
Kıtaat hidemat sıhhıyesinde istatistik
Kıvırcık koyunlarının süt verimlerile sütlerinin terkibi ve bunun diğer sütlerle mukayesesi E. Rüştü İzmen
Kıymetdar hatıralardan kuvayi milliye Osman Zeki
Kiderlen-waechter intime: d’apres ses notes et sa correspondance Ernest Jaeckh
Kilıçla usul-ü mübareze Mehmed Hüsnü
Kilıçla usul-ü mübareze Mehmed Hüsnü
Kimsesiz yoksul ve aylak çocuklar konusu üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının maruzatıdır
Kimsesiz,bakımsız,yoksul ve aylak çocklar konusunu inceleyen C.H.P meclis gurubu komisyonu çalışmaları
Kimya
Kinin hakkında yeni tatbikat kinin toxique tesiri nasıl izale edilir Samuel Abravanel Aysoy
Kinli ve dertli Avrupa Fahtettin Kerim Gökay
Kitabelerimiz Halim Baki Kunter
Kitab-ı mukaddes: ahd-i atik,ahd-i cedid Tevrat
Kitaphane-i musikiden tedrisat-ı musikiye M. Zati
Klasik ferdi hak ve hürriyetler nazariyesi ve muasır devletçilik sistemi Ali Fuat Başgil
Klasik ferdi hak ve hürriyetler nazariyesi ve muasır devletçilik sistemi Ali Fuat Başgil
Kleines Wörterbuch: deutsch französisch Birmann
Komşu memleketlerde ziraai müşahedeler Tahsin Dilek
Komünist Rusya Bolulu N. Belen
Komünizm alfabesi N. Buharski
Konya ili köy ve yer adları üzerinde bir deneme S. Sırrı Üçer
Konya l Naci Fişek Baştak
Kooperatif şirketler
Kölelikten kurtuluş bir teccüme-i hal Boger T. Washington
Köln am rhein
Köy Enstitüleri 1
Köy hekimi [Roman] Honore De Balzac
Köy kalkınması hakkında rapor Selahattin Kandemir
Köyde bir ay [Tiyatro] Ivan Sergeviç lTurgenyev
Köylünün mahiyeti ve Türkiyede köylü iktisatlarının teşkiline ait temel hatlar Friedrich Falke
Köyü ve ziraati ilgilendiren atasözleri
Köyün kitabı A. Şükrü Alptekin
Kral III. Richard faciası [Tiyatro] William Shakespeare
Kuleli vak’ası hakkında bir araştırma Uluğ İğdemir
Kumarcılar [Tiyatro] Nicolas V. Gogol
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kur’an dili yeni türkçe tefsir Kur’an-ı Kerim
Kurtlarla kuzular [Tiyatro] Alexandre Nicoloviç Ostrovski
Kurultay kılavuzu
Kutadgu Bilig Kaşgarlı Mammut
Kuvayi Milliye Ruhu Samet Ağaoğlu
Kuvayi Milliye ruhu Samet Ağaoğlu
Kuzey-Dığu illerimiz ağızlarından toplamalar: Ordu,Giresun,Trabzon,Rize ve yöresi ağızları Ahmet Caferoğlu
Küçük Asya Şarl Naksim
Küçük Cemil: vatanı içtimai temaşil beş perde [Tiyatro] Zeliha Osman
Küçük çocukların terbiyesi F. Garsen
Küçük felsefe tarihi Mustafa Rahmi
Küçük istatistik yıllığı: 1942-1945 İstatistik Genel Müdürlüğü
Küçük tragedyalar [Tiyatro] A.S. Puşkin
Küçük Türk tarihi Rıdvan Nazif
Küçük Yunan mitolojisi Eckart Peterich
Külliyatı fenni esliha Ahmed Muhtar
Külliyatı hukuk ve siyaset
Kültür nebatlarının beslenmesi Halit Evliyar
Küre-i arzda nufusu islam Mübarek Bin Galib
Kütülammare muharebesi ve harekatı tahsiliyeve edvar ve sefahatı Pars Layn