Eser Adı Yazar
“4-H” Kulübü denen ve köylü çocukları ve kadınları arasında devletçe himaye ve yardım suretile teşkil olunan cemiyetler nedir? .
1. numaralı işimiz Faik Kurdoğlu
10 temmuz inkılabı ve neticesi: Makedonya Ermenistan ve Suriye meseleleri Şeyh Mahsun Fani
1275 Osmanlı Rus Tuna seferi Faruk Ahmed Muhtar
1293 seferi avrupada Reşid
1294 Anadolu’ da Rus muharebesi Ahmet Muhtar Paşa
1317 sene-i rumiyesi son baharında icra olunan meç manevralarına ait bir kaç söz Pertev
1317 sene-i rumiyesi sonbaharında icra olunan meç manevralarına ait bir kaç söz Pertev
1328 Balkan harbinde şark ordusu kumandanı Abdullah Paşa’ nın hatıratı .
1328-1327 Türkiye-İtalya harbi tarihi ceriyesi Ali Haydar Emir
1329-1328 Balkan harbi Terakiya seferi Mehmet Nihad
1329-1328 Balkan harbi Terakiya seferi Mehmet Nihad
1329-1328 Balkan harbi Terakiya seferi Mehmet Nihad
1336 sene-i maliyesi: zarbiyat ve mamülatı hakkında mali nazeret celilesine takdim olunan rapor .
14. Louis asrı Voltaire
16 Şubat 1943 ten 8 Ocak 1944 tarihine kadar Ortadoğu harekatı H. Maitland Wilson
1683 Viyana seferi Cevap Üstün
18. asırda meseleyi şarkiye: Kaynarca muhadiyesi Yusuf Ziya
1870 seferi hakkında münakaşat .
1870-1871 harbi .
1876-1878 Osmanlı-Sırp seferi İ.Halil Paşa
1876-1878 Osmanlı-Sırp seferi İ.Halil Paşa
1877-1878 Türk-Rus harbinde deniz hareketleri .
1904-1905 Rus-Japon seferi: parortar hucum ve müdafaası .
1904-1905 Rus-Japon seferi: parortar hucum ve müdafaası .
1904-1905 Rus-Japon seferi: parortar hucum ve müdafaası .
1904-1905 Rus-Japon seferinden porarator .
1913 Balkan harbine ait hatıratım Faruk Zeki
1914-1916 senelerinde Alman başkumandanlığı (General Falkanhayn)ın hatıratı Von Falkanhayn
1914-1917 harbi umumiye sevkülceyşi bir nazar Otto Von Muzer
1914-1918 harbi esnasında Alman ordusu Bug
1914-1919 l’albüm de la guerre .
1919 dan 1937 yılına kadar dünya tarihi Cohen
1926 senesi ziraat istatistikleri .
1935 yılında Ankara’da koyunlar üzerinde yapılan otopsi muayeneleri neticesi Stetter
1936 Berlin Olimpiyatlarında dünya şampiyonu Yaşar Erkan hayatı ve görüşleri .
1938 ziraat kongresi için Devlet Meteoroloji İ.Ü. Müdürlüğünce hazırlanan Türkiye’nin ziraat bölgeleri Ziraat Vekalati
1938 Ziraat Kongresi: Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünce hazırlanan meyvecilik,bağcılık,sebzecilik-çay genel raporu Ziraat Vekalati
1938 Ziraat Kongresi: Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünce hazırlanan meyvecilik-sebzecilik-çay genel raporu ve beş senelik program .
1938 ziraat konresi için Ziraat Umum Müdürlüğünce hazırlanan ziraat mücadele raporudur Ziraat Vekalati
1938-1939 ihracat mevsiminde dış ticaretimiz ve ihracat maddelerimiz vaziyeti hakkında rapor .
1939 harbi Türkiye-İngiltere ittifakı ve Büyük Britanya İmparatorluğu Fenik
1939 mali yılı muvazenei umumiye kanunu layihası ve bütçe encümeni mazbatası Türkiye Büyük Millet Meclisi
1940 mali yılı muvazeneyi umumiye kanunu layihası ve bütçe encümeni mazbatası Türkiye Büyük Millet Meclisi
1941 mali yılı muvazeneyi umumiye kanunu layihası ve bütçe encümeni mazbatası Türkiye Büyük Millet Meclisi
1942 kongrası açılış nutku ve 1940-1942 çalışma raporu Cumhuriyet Halk Partisi
1942 kongresi çalışma ve hesap raporları Yardım Sevenler Cemiyeti İstanbul Merkezi
1942 mali yılı muvazeneyi umumiye kanunu layihası ve bütçe encümeni mazbatası Türkiye Büyük Millet Meclisi
1943 mali yılı muvazenei umumuye kanun lahiyası ve bütçe encümeni mazbatası Türkiye Büyük Millet Meclisi
1946 yılı bütçe kanunu tasarısı ve bütçe komisyonu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi
1946 yılında halkevleri ve halk odaları .
1947 yılı bütçe kanunu tasarısı ve bütçe komisyonu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi
1948 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi
20 yıl Cumhuriyet rejiminde inhisarlar İnhisarlar Umum Müdürlüğü
319 (1903) de harbiyeden çıkan subaylar için kırk yıllık hatıra .
339 senesi istihbarat hulaseleri mahrem ve hidmete mahsus .
339 senesi istihbarat hulaseleri mahrem ve hidmete mahsus .
339 senesi istihbarat hulaseleri mahrem ve hidmete mahsus .
339 senesi istihbarat hulaseleri mahrem ve hidmete mahsus .
339 senesi istihbarat hulaseleri mahrem ve hidmete mahsus .
339 senesi istihbarat hulaseleri mahrem ve hidmete mahsus .
4 milyonluk dava Bilimer
4. Türk Dil Kurultayı 1942: toplantı, tutulgaları, tezler Türk Dil Kurumu
500.000 balya pamuk yetiştirmek için alınması lazım gelen tedbirler .
7 ve 5 santimatrelik seri ateşli sahra toplarına mahsus tevhid mermilerinin ve bunların 4. tesirli tabalarının tarifnamesi ve tesiratı hakkında malumatı umumiye .
78-1877 Osmanlı Rus harbi: Avrupa cihetindeki harekat Mehmed Hulusi
93 ihtilali [Roman] Hugo
93-92 Osmanlı-Sırb seferi Ali Fıtri