Eser Adı Yazar
Sabatay Sevi İbrahim Alaettin Gövsa
Sachs Vıilatte Enzyklopädisches Wörterbuch Handausgabe: französ-deutsch Karl Moser
Sachs vıllatte enzyklopadısches wörterbuch handausgabe: franzos-deutsch Karl Moser
Safahat [Şiir] Memmed Akif Ersoy
Sağduyu ve duyarlılık [hikaye] Jane Austen
Sahihi Buhari muhtasarı tecridi sarih tercemesi Zeynüddin Ahmed Zehidi
Sahihi Buhari muhtasarı tecridi sarih tercemesi Zeynü’ddin Ahmet Zebidi
Sahihi Buhari tercümesi:tecidi sariha
Sahihi Buhari tercümesi:tecidi sariha
Sahra köprücülüğü talimnamesi
Sahra muvazenenin inşaası hakkında muhtıra
Sahra tahkimat talimnamesi
Sahra tahkimat talimnamesi
Sahra tahkimatı ve idamatı-ı fenniyesi istihkam sınıfının farz-ı istihdamı Robert Nurmand
Sahra tahkimatına dair tecarib harbiyesi
Sahra topcu endaht talimhamesi
Sahra topcu endaht talimhamesi
Sahra topcusu, ağır topçu, dafia tayyare topları, bomba topları
Sahra topçusu talimnamesi
Sahrayı kebirde seyahat [Roman] Fritz Ohle
Said Paşa’ nın Kamil Paşa hatıratına cevapları: Şarki Rumeli Mısır ve Ermeni meseleleri
Said Paşanın hatıratı Sait Paşa
Sakarya muharebatı
Salmanipak meydan muharebesi Mehmed Emin
Salname-i velayeti Mamuretil Aziz Ahmet Efendi
Salname-i vilayeti Aydın
Sanaat A. Pakov
Sanaat kamus= dictionnaire des termes d’ art: Français-Turc-Turc-Français Celal Esat Arseven
Sanai projeler Ahmed Nazif
Sanat ansiklopedisi Celal Esad Arseven
Sanat ansiklopedisi Celal Esad Arseven
Sanat ansiklopedisi Celal Esad Arseven
Sanat ansiklopedisi Celal Esad Arseven
Sanat ansiklopedisi Celal Esad Arseven
Sanat ansiklopedisi Celal Esad Arseven
Sanat ansiklopedisi Celal Esad Arseven
Saratoga güzeli [Roman] Edna Ferber
Sarıkamış Şerif
Savari makineli tüfenk
Savm taaruzu Douglas Hayg
Savruk [Tiyaro] Molière
Schwarzwasser - eine pPfadfindergeschichte [Roman] Rene Gardi
Scouting for boys Robert Baden-Powell
Seferber ordularda ve mevzillerde geri hidematı rehberi Muzaffer
Seferber zabıtına mahsus mutıra Von Der Goliç
Seferi karargahlarda hidmet erkanı harbiye
Selanikte bir konferans: bizde fikri siyasiye Lütfi Fikri
Selçuk büyüklerinden Celalüddin Karatay ile kardeşlerinin hayat ve eserleri M. Ferit Uğur
Selim III’ün Hat-tı Hümayunları-Nizam-ı Cedit:1789-1807 Enver Ziya Karal
Selim lll.ün hatt-ı humayunları Enver Ziya Karal
Sende ipek böceği besleyebilirsin
Sengotar seferi Raif
Serabı ömrüm Rıza Tevfik
Service en campagne dans l’armee Allemande Peloux
Sesini kaybeden şehir [Şiir] Nazım Hikmet Ran
Sevk ve muharebe talimnamesinin bazı maddelerinin izahı Von Mittelberger
Seyahat tabloları [hikaye] H. Heine
Seyahini fenniye ve ülumi tabiye mustahzarlarına rehber Mehmet Niyazi
Seyid Paşanın hatıratı Seyit Paşa
Sıhhat,terbiye ve giyim hakkında umumi prensip ve adetler Zeki Zeren
Sıhhatın sırrı
Sıhhiye hidematı
Sıhhiyet umumiye idere esasatı George Sparr Lukett
Sınıf muhtelifenin müttehidan sevki Von Zehft
Sınuf muhtelifiyesi mensub balacemid erkan ve amire ve zabıtanın ve kıta seferde üzerlerinde ve ağırlıklarında müsade olunan eşya ve saireli müsaid cedveldir
Sıtma hastalığı Ali Demir
Si la guerre éclatait (if war comes) R. Ernest Dupuy
Siege et prise d’andrinople Piarron De Mondesir
Silivri yoğurtunun yapılışı ve terkibi hakkında araştırmalar Ekrem Rüştü Üresin
Sina çölünde Türk ordusu [Hikaye] Şükrü Fuad Gücüyener
Sinekli bakkal [Roman] Halide Edip Adıvar
Sivas ve Tokat illeri ağızlarından toplamalar Ahmet Caferoğlu
Siyah güvercinler Mehmet Hayri
Siyah şuleler [Şiir] Asaf Talat Cuhruk
Siyasal tarih Ahmet Şükrü Esmer
Siyasi hürriyetlerimiz: manşeleri-tehamülü-bugünkü hali Maurice Caudel
Siyasi hürriyetlerimiz:manşeleri-tehamülü-bugünkü hali Maurice Caudel
Sofra zeytinciliği üzerinde yapılan etüdler raporu Nizamettin Turgay
Sofya hatıraları I Mehmet Behçet Perim
Son harbe ait tetkikler
Son İbni Sırac’ın macraları Chateaubriand
Sosyal hukuk ve tamamiyet nazariyesi Etem Menemencioğlu
Sosyal yardım: prensipleri ve tatbikleri M. C. Duru
Sosyalist meslekleri Alfredo Barono
Sosyalist meslekleri Alfredo Barono
Sosyalist şefler ve sosyalizm Greguvar Kuliçer
Sovyet cennetinin iç yüzü:demir perdenin arkası John Fischer
Sovyetizm ve demokrasi Haydar Rıfat
Sovyetlereli (U.R.S.S) Vladimir Pozner
Söz söylemek ve iş başarmak san’atı Dale Carnegie
Spanisch-südamerika Ernst Samhaber
Spor neşe ve sıhhattir Charles Tardie
Status organiques de la corporation des Mahonniers & amp; Chalandiers
Stella [Tiyatro] Goethe
Suç işlemenin sebebleri ve önlemleri Lombroso
Suçlu çocuklarımız:Ankara Çocuk Islahevinde bir araştırma Tezer Taşkıran
Sularımız mahsülleri balık,balıkçılık,süngercilik ve bunların gıdai ve ikisadi kıymetleri İsmail Özkul
Sulhde ve harbde hukuk-i düvel Mehmet Cemil
Sultan Mehmed Reşad Han’ ın ve halifenin sarayında gördüklerim Lütfi Simavi
Sunisiler ve garbi Mısır
Suriye ve filistin Şemseddin Günaltay
Suvarinin uzak ve yakın keşfiyatı setr-i hidematı hakkında İbrahim Bey
Süleyman Numan
Süleyman Paşa’ nın muhakemesi
Süleyman Paşa’ nın muhakemesi
Süleyman Paşa’ nın muhakemesi
Sütçülük hakkında rapor
Süvari sınıfının talim ve terbiyesine dair talimatname
Süvari talimi nizamnamesi
Süvari talimnamesi
Şahname: Turan-İran cenkleri Rıza Nur
Şaka, alay, hiciv ve ötesi [Tiyatro] Christian Dietrich Grabbe
Şamdancı [Tiyatro] Alfonse de Musset
Şanlı asker Ali Çavuş İsmail Hakkı
Şarap kurulması Otto Gerngross
Şarapçılığa ait rapor
Şarbonun presipitasion usulile teşhisi ve serom presipitanın hazırlanma sureti M. Raif
Şark Anadolu demir yollarına dair mukavele name-i ibtidaiye mukavele name-i esasiye mukavele nane-i müzeyyele ve şarkname lahiyaları ile esbab muvacebesi
Şark cebhesi proğramı
Şark Cephesi Alman cenub ordusu kumandanı Garov Von Butmer tarafından kıtaatı tamimen tebliğ olunan bazı evamir tercümeler Garov Von Butmer
Şark cephesi hareketleri Fevzi Çakmak
Şark ordusunda Aziz Paşa fıkrası Mehmed Niyazi
Şarkmeselesi Edward Diriyol
Şehbenderi ticaret raporları
Şeytanlı Göl [Roman] George Sand
Şikari’nin Karamanoğulları tarihi
Şimalin üç irfan diyarı: Finlandiya-İsveç-Danimarka Selim Sırrı Tarcan
Şimendiferin kavuştuğu gün Erzurum: 1939 A.Şerif Beygu
Şuaat [Şiir] Emin Fevzi
Şuralar hükümeti nedir ve nasıl teşkilat olunur