Eser adı Yazar
A history of Russia George Vernadsky
A travers l’asie centrale  Henri Moser
Abbildungen deutscher und feindlicher Flugzeuge .
Abdi tarihi Faik Reşit Unat
Abdulhamid Sani ve devri saltanatı Osman Nuri
Abdülhak Hamid: hayatı ve zanaatkar Abdülhak Hamit Tarhan
Abdülhamit yıldız hatıraları Tahsin Paşa
Abü’l Ferac tarihi Gregory Abü’l-Farac (Bar Hebraus)
Acaba hakikat nedir Haluk Necdet Doğan
Açılma ve yayılma meseleleri .
Adab-ı muaşeret rehberi Abdullah Cevdet
Adolf [hikaye] Benjamin Konstan
Afgan-İngiliz harbi  .
Afganistan ordusu hakkında muhtassar risale .
Afyon raporu .
Agamemnon [Tiyatro] Aishülos (Eschyle)
Agammenon [Tiyatro] Aishülos (Eschyle)
Agathange: histoire du régne de tiridate Victor Langlois
Agriculture in Britain  .
Ahbar üd-devlet is-Selçukiyye Muhammed İkbal
Ahlak üzerine mektuplar [Mektup] Rene Descartes
Ahlaklılar-ahlaksızlar Safi Dümer
Ahval-i hazıriye tatbiken piyade muharebesi hakkında mülahazat Von Salandorf
Aile için terbiye: ebeveyn günahları: kızlarımız Kifdiks Toma
Aile içinde terbiye: Ebeveyn günahları: oğullarımız Kifdiks Toma
Aile, köy, mekteb eczaanesi İsmail Saib
Akdeniz hakimiyeti ve türkler Ertuğrul
Aklı selim Jean Meslier
Aklını iyi kullanmak ve bilimlerde doğruyu aramak için metod üzerine konuşma Descartes
Akşam güneşi [Roman] Reşad Nuri Güntekin 
Alacadağ ve Otluk muharebeleri .
Albüm von Wien .
Albüm: sancak ve bandıralar .
Alemdar Mustafa Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Alemdar Mustafa Paşa Ali Basri
Alem-i islam ve Japonya intişarı islamiyet Abdülreşit İbrahim
Alışkanlık hakkında [Deneme] Felix Ravaisson
Ali alamum barut muvadenakallatiye hakkında tamat .
Ali Fuat ve pederi merhum İsmail Fazıl Paşa .
Alice harikalar ülkesinde [Roman] Lewis Carroll
Allam islam ve ingiliz misyoneri: ingiliz misyoneri nasıl yetiştirilir  Ahmed Hamdi
Alman hayatı iktisadiyası ve harb .
Alman ordusunda muharebe hidmeti .
Alman piyade talimnanesi: üçümcü cüz’ü makine tüfekli bölüğü .
Alman sahra tahkimatı talimnamesi .
Alman sahra tahkimatı talimnamesi .
Alman usulü harbine dair amili meseleleri Hev Schild
Almanach de Gotha: annuaire genealogique diplomatique et statistique 1935 .
Almanach Hachette 1927 .
Almanach Hachette 1931 .
Almanach Hachette 1931 .
Almancadan-Türkçeye ceb lugatı Sinan
Almanca-Fransızca -Türkçe askeri tabirleri lugatı Ragıp Rıfkı
Almanlar atamızı nasıl görüyorlar? .
Almanlara Türkçe gramer Halim Ludner
Almanya üçüncü ordusunun harekatı .
Almanyada siyasi fırkaların pogramı Habib Edip
Almanyadaki tercübelere nazaran topçunun istihdamı hakkında malumat Verlo
Altın adam [Roman] M. Jokal
Altın çiftlik [Roman] Mustafa Rahmi
Altın ışık  [Roman] Ziya Gökalp
Altın yol [hikaye] .
Amasya tarihi Hüseyin Hüsamettin
Amca rolünde yeğen [Tiyatro] Schiller
Ameli piyade keşf kolu Von Heldorf
Ameli ve nazari satranç rehberi Hüseyin Emrullah
Ameliyat veladiye Zekayi Tahir
Amerika terbiye usulleri Ömer Buyse
Amerika’ da Türkler ve gördükleri Ferid Mehmed
Amerika’da ve Avrupa’da mesai görüş ve intibalarım Saim Sağlık
Amerikan heyeti raporundan: maarif işleri .
Amili tavukçuluk Cafer Fecri
Amme hukuku tarihimizde tanzimat devrinin karakteristik vasıfları Recai G. Okandan
Anadolu faciası= Souvenir d’Anatolie .
Anadolu keçilerinin bulaşık zatülcenp ve fiesi üzerindeki orjinal araştırmalar Pendik Bakterioloji Enstitüsü
Anadolu koyunlarının yemden istifade kabiliyetleri Halit Evliyar
Anadolu koyunlarının yemden istifade kabiliyetleri Halit Evliyar
Anadolu şartlarına göre su ve toprak münasebetlerinin araştırılması Kerim Ömer Çağlar
Anadolu toprak ve suları hakkında rapor .
anadolu topraklarının su vaziyeti hakkında bir etüd Halit Evliyar
Anadolu Türk asar ve muhkematı tetabuatına esas Ankara Mübarek Şekib
Anadolu Türk asar ve muhkematı tetabuatına esas Kastamonu asar kadimesi .
Anadolu:en eski çağlardan Ahamenişler istilasına kadar Şemseddin Günaltay
Anadolu’ nun muhterem ve masum ahalisi talii islam cemiyetinin işbu beyannamesini nazar-ı dikkat ve ehemmiyetle okuyunuz .
Anadolunun evlatlarına yadigar sancak Cemil
Anadolunun istikbali ve akdeniz meselesi Şarl Valhi
Anadolunun pamuk çeltik-mısır-fındık-afyon ve bağcılık bölgelerinde kullanılan zirrat alet ve düzenleri üzerinde araştırmalar Esat Ahmet Bozkaya
Anaerobilerden: şarbon semptomatik mikropları ve bakteriyom sovey ile vibriyon septikin teşhisi tefriki bakteriyolojisi M. Raif
Anayasa T. C. Yasalar
Anayasa ve adelet komisyonlarında kurulmuş karma komisyon görüşmeleri  Türkiye Büyük Millet Meclisi
Andrees allgemeiner Handatlas .
Andros güzeli (Andria) [Tiyatro] Terentius
Angela Borgia [Roman] Conrad-Ferdinand Meyer
Angla Saksonların esbab-ı faikiyeti nedir Edmond De Molan
Angora constantinople Londres Mustafa Kemal et la politique anglaise en orient Berthe Georges-Gaulis
Angora...l’aube de la Turquie nouvelle [Roman] Jean Schlicklin
Animal fiziyoloji dersleri Hans Winterstein
Anischten von Dresden und Umgegend .
Ankara guide touristiqe Ernest Mamboury
Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti nizamname-i esasiyesi .
Ankara şehri rehberi .
Ankara Üniversitesi Haftası : Gaziantep -Urfa .
Ankara Üniversitesi yıllığı I (1946-1947)=Annales de l’université d’Ankara I (1946-1947) .
Ankara üniversitesini ilk öğrenim yılını açış nutku (1946-1947) Şevket Aziz Kansu
Ankara vilayetinde kullanılan pulluklarla tarım aletleri ve bunların şimdiki tarım durumu ile olan ilgileri üzerine araştırmalar Esat Ahmet Bozkaya
Ankara-Erzurum demiryolunun Sivas-Erzincan kısmının işletmeye açılma töreni hatıralarından .
Ankara-Eskişehir-Çankırı vilayetlerinde meyvecilik ve bilhassa armut çeşitlerinin morfolojik ve biyolojik tetkikatına ait rapordur. Neşet Ömer Kiper
Ankaranın floru .
Anna Christie [Tiyatro] Eugene O'Neill
Annuaire commercial Turc: edition 1924-1925 .
annuaire militaire: renseignements généraux et statistiques sur les armements terrestres navals et aériens .
annuaire militaire: renseignements généraux et statistiques sur les armements terrestres navals et aériens .
annuaire militaire: renseignements généraux et statistiques sur les armements terrestres navals et aériens .
Antigone [Tiyatro] Sophokles
Antrax da teşhis Şefik Kobaylı
Aoste şehrinin cüzamlısı [roman] Xavier De Maistre
Apollo: tarihi umumiye sanaatı Salomon Ronak
Arabistanda atçılığın bugünkü durumu Nurettin Aral 
Arapçanın türk diliyle kuruluşu Naim Hazım Onat 
askeri ceza kanunname-i humayunu .
Askeri kamus Selahaddin A. Kip 
Askeri mahkeme usul kanunu .
Askeri Matbba satış kataloğu .
Askeri nizamname-i şahanenin suret ahdinmabeyn kanunname-i humayunudur .
Askeri risaleler,askeri hülasalar: muharebede piyade ve topçunun tevhid masaiyesi .
Askeri tekaüd ve istifa kanunnamesi .
Askeri topoğrafya esasları Nazif T. Altan 
Askeri ve mülki tekaüt kanunu T.C. Yasalar
Askerlikle ilgili kitap .
Asrımızın siyai ve seyi Resulzade Mehmed Emin
Asri demokrasiler Wicond James Brailn
Asri demokrasiler Wicond James Brailn
Asri hazır tarihi Ali Reşad
Asya için mücadele:şark meselesi Rohde Hans
Asya-i şarki seferi ahirinde Japonların sevkiat taaruzları Von Lutoyis
Aşk mücadelesi [Roman] Niven Busch
At koşuları veya at yarışları Ali Sa’im
Atatürk .
Atatürk 19 yıl önce bugün Ankara’ya gelmişlerdi:27.XII.1919 saat 15.30 .
Atatürk Albümü .
Atatürk’le üç ay ve 1930’dan sonra Türkiye Ahmet Hamdi Başar
Atatürk’ün zengin tarihinden bir kaç yaprak Cevat Abbas Gürer
Atçılık Selahattin Batu
Ateş mevziinde topçu takım zabtı Ahmet Hayri
Ateş muvazenede hazırlık Hüseyin Rabi
Atlas general .
Atlas universel politique, statistique, commerce   A.L. Hickmann
Atlas-general .
Avcılığa hazırlık talimi .
Avrupa bizi nasıl tanıyor İsmail Hakkı
Avrupa milletleri ruhiyatı Alfred Fobye
Avrupa siyaseti ve Türklerin felaketi Henry Niva
Avrupa terbiye aleminde müterekki temaüller .
Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okyanosya devletlerinin esas teşkilat kanunları F.R. Dareste
Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okyanosya devletlerinin esas teşkilat kanunları F.R. Dareste
Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okyanosya devletlerinin esas teşkilat kanunları F.R. Dareste
Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okyanosya devletlerinin esas teşkilat kanunları F.R. Dareste
Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okyanosya devletlerinin esas teşkilat kanunları F.R. Dareste
Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okyanosya devletlerinin esas teşkilat kanunları F.R. Dareste
Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okyanosya devletlerinin esas teşkilat kanunları F.R. Dareste
Avrupada erkanı harblik Jules Richard
Avrupada mesken siyaseti .
Avrupa-i vusta siyasetinde yeni hedefler Berlin-Bağdat G. Winter
Avusturyaya aid (Sen Joherman) muahedesinin askeri kısmı .
Aydın ili tarihi:eski zamanlardan Yunan işgaline kadar Asaf Gökbel
Aylık ansiklopedi: 90 profesör, doçent, doktor, Y. Mühendis ve uzmanımızın elbirliğiyle .
Azarya [Tiyatro] Molière
Azerbaycan .
Azerbaycan Cumhuriyeti Resulzade Mehmed Emin
Azerbaycan ve garbi İran terk muvasalasına dair muhtesar malumat .
Azerbaycan: coğrafi, tabii, etnografik ve iktisadi mülahazat .