Burs Şartnamesi ve Başvuru Formu

1. KAZIM KARABEKİR VAKFI KAZIM KARABEKİR ÖGRENİM BURSLARI
Kazım Karabekir Vakfınca verilecek Kazım Karabekir Bursları; kuruluş senedinde belirlenen İLKE KARARLARI doğrultusunda öncelikle Vakıf imkânlarının elverdiği ölçüde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ve liseler ile devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamalarına imkân vermek üzere öngörülen destek burslarıdır. Bu burslar,
1 - İlk Öğretim ve Lise Destek Bursu
2 - Yüksek Öğretim Destek Bursu(Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) dır. Hangi çeşit ve derecedeki okuldan ne kadar öğrenciye burs verileceği ve burs tutarı her yılın Ocak ayında Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir ve bütçeye gerekli ödenek konur. Her yılın Nisan ayı içerisinde Kazım Karabekir Vakfının web sitesinde “www.kazimkarabekirvakfi.org.tr“ adresinden duyurulur.
2. ÖGRENİM BURSLARIMIZA KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR:
Burs verilecek Öğrenciler esas olarak kesinlikle bu bursa ihtiyaç duyar nitelikte, ihtiyaç sahibi, muhtaç ve özellikle ana ve babası veya bunlardan birisi mütevvefa olan veya sürekli hastalık, yaşlılık, mamullük durumu olan, başkaca bir geliri olmayan, varsa bile ciddi biçimde yetersiz olanlar içerinden Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir. Esas olarak anılan özellikleri taşıyan öğrencilerden her aileden bir öğrenciye burs verilir. Ancak koşullar gerektiriyorsa ve vâkıfın olanakları müsaitse ki tüm bu hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile saptanır olmak kaydı ile aynı ailen birden fazla öğrenciye de burs verilebilir. Burs verilecek veya ayni ve nakdi yardım yapılacak öğrenciler yönünden ve öğrenim düzeyleri yönünden hiçbir sınırlama söz konusu olmayacaktır. İlköğretimden üniversiteye kadar Master-Doktora (Tez Dönemleri Hariç) şeklinde lisansüstü öğrenim sonuna kadar eğitim ve öğretim almakta olan ve koşulları uygun tüm öğrencilere “Kazım Karabekir Bursu” adında burs verilecektir.
3. BURSLARA İLİŞKİN ŞARTLAR:
a- Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
b- Ödemeler, her ay öğrencinin Vakıfbank hesabına havale edilir.
c- Burs alan öğrenciler, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okullarına ve derslerini aksatmadan devamı kabul etmiş sayılır.
d- Öğrenimin aksaması veya herhangi bir nedenle kesilmesi bursun kesilmesini gerektirir. Ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya meşru mazeretler nedeniyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılamamasına karar verme yetkisi Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kuruluna aittir.
e- Başka bir kurum veya kişiden burs veya yardım alan öğrencilere Vakıfça burs verilip verilmemesine, alınan bursun miktarı ve koşulları göz önüne alınarak KKV Yönetim Kurulunca karar verilir.
f- Vakıf, gerektiği takdirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırır. Böyle bir araştırma sonunda dosyada bulunan son bildiriye aykırı olarak, burstan faydalanmamayı gerektirecek şekilde değişik bir durum tespit edilip belgelendirildiğinde burs kesilir.
g- Öğrencinin, öğrenim gördüğü eğitim kurumu tarafından disiplin suçu alması durumunda verilen burs kesilir.
h- Kazım Karabekir Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin kesme hakkına sahiptir.
i- Verilen burslar bir yıllıktır. Bir önceki yıl Vakfımızdan burs alan öğrenciler yukarıdaki şartlara uygun olmaları halinde burs Müracaat tarihleri İçinde her yıl yeniden müracaat etmek zorundadır. Müracaat tarihleri içinde yeni başvurularını yapmazlarsa bursları kesilir.
4. YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BAŞARI BURSU KOŞULLARI:
a- Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre (ÖSYS puanına göre) bölüme girenler arasında ilk yarıya girmiş olmak,
b- Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
c- Özel ve Vakıf üniversiteler ile Yurtdışı üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans/yüksek lisans programlarında okuyanlar burslarımıza aday olamaz.
5. BAŞVURU KOŞULLARI:
Kazandıkları okullarına kayıtlarını yaptıran öğrenciler yukarıdaki koşulları sağlıyorlarsa BURS BAŞVURU FORMU'nu doldurarak istenen belgelerle birlikte elden veya posta ile müracaatta bulunabilirler. Adresimize postalanacak belgeler APS, kargo gibi hızlı ulaşım araçlarıyla olmalıdır.
1- Burs alabilmek için başvuru, her yılın 1-15 Eylül tarihleri arasında öğrenci velisi veya öğrencinin kendisi tarafından form dilekçe ile yapılacaktır. Burs başvuru süresi 15 Eylül de sona erecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular ve evrak dikkate alınmayacaktır.
2- Kazım Karabekir Vakfı Burs Başvuru Formu” www.kazimkarabekirvakfi.org.tr” adresinden online doldurulup, yazıcı çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf merkezine belirtilen tarihler arasında elden veya posta ile teslim edilecektir. (Formu Vakıf Merkezine ulaşmayan öğrenci başvuru yapmış sayılmaz.)
6. BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
1- Nüfus İdaresinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği,
2- Savcılıktan sabıka kaydı
3- Öğrenim belgesi (okulundan alacak)
I - Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; ÖSYS Sonuç Belgesinin örneği ile kaydoldukları bölüm ve sınıfı gösteren öğrenci belgesini,
II - Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesini, üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesini,
4- Aile Gelir Beyanı (Tüm Öğrenciler; Ailenin mali durumunu gösteren maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir ve emlak vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekli ise emekli maaş defter fotokopisi, işsiz ise muhtarlıktan işsizlik belgesi veya fakirlik kâğıdını ekleyerek burs başvurusunda bulunabilirler.) Not; Belgelerde bilgi eksikliği kabul edilmez. Özellikle e-mail adresleriniz, cep telefonu numaralarınız, alan koduyla ev telefonları ve İkametgah adresi ile diğer bilgileriniz tam olmalıdır.
7. SEÇİM:
Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kurulu; müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Yönetim Kurulunun her yıl için belirlediği burs sayısı kadar asil ve yedek aday belirleyecektir. Sonuçlar yanlız KKV' nca burs kazanan öğrencilere telefonla veya yazı ile duyurulacaktır.
8. ÖDEME:
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.
9. BURSUN KESİLMESİ:
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.
10. VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:
Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için KKV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının KKV'e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.
11. YÜRÜRLÜK:
Kazım Karabekir Bursları müracaat ve şartları KKV Yönetim Kurulunun 25/05/ 2010 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.KKV Yönetim Kurulu is bu müracaat ve şartları her zaman serbestçe değiştirebilir kısmen ya da tamamen yürürlükten kaldırabilir.
12. YÜRÜTME:
Bu Burs müracaat ve şartları hükümlerini Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.
Hayat Karabekir Feyzioğlu
Timsal Karabekir Yıldıran
Gülden Gazioğlu
Yön.Kur.Bşk
Yön. Kur.Üyesi
Yön. Kur.Üyesi

KÂZIM KARABEKİR VAKFI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ TEŞVİK BURS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; merhum Prof.Dr.Eralp Akkoyunlu’nun vasiyeti üzerine eşi Carolyn Graham tarafından Vakfımıza bağışlanan meblağ ile Türkiye Cumhuriyetinin Üniversitelerinde, Araştırma Merkezlerinde ve Enstitülerinde yapılan Yüksek Lisans veya Doktora tez çalışmaları ile Kâzım Karabekir Paşa’nın tanıtılmasına katkı sağlayacak konularda tez hazırlayan öğrencilere verilecek teşvik bursunun esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; Kâzım Karabekir Vakfınca Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine verilecek teşvik bursları ile ilgili uygulamaların usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, Kâzım Karabekir Vakfı Karar Defterinde yer alan ../../2013 tarihli ve … Sayılı karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a. Vakıf: Kâzım Karabekir Vakfını,
b. Başkan: Kâzım Karabekir Vakfı Başkanını,
c. Yönetim Kurulu: Kâzım Karabekir Vakfı Yönetim Kurulunu,
d. Seçici Kurul: Tez Teşvik burslarının verilmesinde seçim çalışmaları ile karar verme işlemini yapacak kurulu,
e. Öğrenci: Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tez Teşvik Bursu Tanımı
Madde 5 - Kâzım Karabekir Vakfınca Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine verilecek teşvik bursları “Kazım Karabekir Vakfı Tez Teşvik Bursu” olarak belirlenmiştir.
Madde 6 - Kâzım Karabekir Vakfınca her yıl; Kâzım Karabekir Paşa’nın hayatı, kişiliği, askeri, sosyal ve kültürel yönleri ile ilgili özgün araştırmalara dayanılarak hazırlanacak Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmalarına tez teşvik bursu verilecektir.
Madde 7 - Her yıl bir yüksek lisans bir de doktora öğrencisine olmak üzere iki öğrenciye tez teşvik bursu verilir. Ancak verilen bu burslar sene bazında en fazla dört öğrenciyi geçmeyecek şekilde Vakıfça düzenlenir.
Madde 8 - Burs süresi tez önerisi kabul tarihinden itibaren yüksek lisansta en fazla 1 yıl, doktorada en fazla 3 yıldır. Bursiyerlikleri devam ederken öğrenciliği herhangi bir nedenle sona erenlerin, tez değişikliği yapanların bursları kesilir.
Madde 9 - Vakfımızdan tezli yüksek lisans öğreniminde iken burs alan ve hiç ara vermeksizin doktora programına kayıt yaptıranlar doğrudan doktora tez teşvik bursundan yararlanamazlar.
Madde 10 - Tez önerisi bağlı bulunduğu kurumun Tez İzleme Komitesi tarafından kabul edilen öğrencilerden başvuru yapacak olanların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.
Tez Teşvik Bursu İçin Başvuru Koşulları
Madde 11 - Genel koşullar:
a. T.C. vatandaşı olmak
b. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak
c. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak
d. Daha önce bu programdan aynı öğrenim için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)
Madde 12 - Özel Koşullar:
a. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı olması
b. Yönetmeliğin 1 maddesinde belirtilen amaç ve 6.maddesinde belirtilen konularda kayıtlı olduğu üniversitelerin Enstitü veya Araştırma Merkezlerince yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş olması
c. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar,
d. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
e. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar, teşvik bursuna müracaat edebilirler.
f. Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.
Başvuru Şekli
Madde 13 - Kazım Karabekir Vakfı tarafından Yurt İçi Lisansüstü öğrenimlerini yapan öğrencilere Tez Teşvik Bursu kapsamında verilen burslara başvurular işbu Yönetmelikte belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimi saat 17:30’a kadar istenen bilgiler ve belgelerle eksiksiz olarak yapılır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır. Başvurular şahsen veya posta ile Kâzım Karabekir Vakfı, Kâzım Karabekir Sok. No:4 Erenköy - İSTANBUL adresine yapılabilir.
Madde 14 - Adayların başvuru esnasında sunması gereken belgeler şunlardır:
a. Başvuru formu,
b. Öğrenci belgesinin aslı veya onaylı bir sureti,
c. Tezli yüksek lisansta ve/veya doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti,
d. Yüksek lisans ve/veya doktora Tez Önerisi ve önerinin kabul edildiğini gösteren enstitü tarafından hazırlanmış belge
e. Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı toplantılar),
Başvuru Dönemleri
Madde 15 - Kazım Karabekir Vakfı Tez Teşvik Bursuna başvuracak yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurularını; 15-31 Ekim tarihleri arasında yapacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tez Teşvik Bursu Seçici Kurulu ve Çalışma Şekli
Madde 16 - Vakıfça " Kâzım Karabekir Vakfı Tez Teşvik Bursu” verilecek adayların belirlenmesi için 3 kişilik bir Seçici Kurul oluşturulacaktır. Vakıf Başkanı bu Seçici Kurulun tabii başkanıdır. Seçici Kurul'da bu ödülün verilmesi için bağışta bulunan Eralp Akkoyunlu adına ailesinden bir üye yer alır. Diğer üye ise, konu ile ilgili akademisyenler arasından Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin teklifi ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile seçilir.
Madde 17 - Başvuru koşullarını sağlayan ve koşullara uygun biçimde başvurularını yapan adayların değerlendirilmesi, her yıl belirlenen Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilir. Seçici Kurul, Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği tarihte Vakıf binasında toplanır. Seçici Kurul, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır.
Madde 18 - Seçici Kurul, koşulları sağlayan başvurular arasından Tez Teşvik bursu alacak adayı belirler. Seçim gizli oyla yapılır. Üyeler boş oy kullanamazlar. Sonuçlar Vakıf Yönetim Kurulunun onayından ve karar defterine işlenmesinden sonra kesinleşir. Tez Teşvik Bursunu kazanamayan adayların isimleri açıklanmaz. Seçici Kurulu tarafından yüksek lisans ve doktora tezlerinde Teşvik bursuna değer çalışma bulunamaması durumunda bu teşvik bursu o yıl için verilmeyebilir.
Madde 19 - Tez Teşvik Bursu Seçici Kurulunun aday belirleme ile ilgili görevleri şunlardır:
a. Tez Teşvik Bursu başvurularını inceleyerek bir raporla değerlendirmek,
b. Gerekli görmesi durumunda kurul dışından uzman görüşlerine başvurmak,
c. Tez Teşvik Bursuna değer bulunan başvuruların sıralamasını yaparak Vakıf Yönetim Kuruluna bir raporla sunmak.
Madde 20 - “Kâzım Karabekir Vakfı Tez Teşvik Ödülü” sekretarya hizmetleri, Vakıf Genel Sekreterince yerine getirilir.
Bursun Miktarı ve Veriliş Şekli
Madde 21 - “Kâzım Karabekir Vakfı Tez Teşvik Bursu” yarışmasız değerlendirme yoluyla karşılıksız verilir.
Madde 22 - Verilecek Tez Teşvik Burslarının miktarı, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yıllık 4.000 TL.dir. Bu ödemeler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılır. Mazeret nedeniyle tez süresi birer yıl uzayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere uzatma döneminde ayrıca yarım burs ödemesi yapılır.
Madde 23 - " Kâzım Karabekir Vakfı Tez Teşvik Bursu" aynı konuda, aynı kişilere ikinci defa verilmez.
Sonuçların İlanı
Madde 24 - “Kâzım Karabekir Vakfı Tez Teşvik Bursu”nun sonuçları, Seçici kurulun, değerlendirme ve karar toplantısında bir raporla tespit edilir. Sonuçlar başvuranlara Vakıfça e-posta aracılığıyla bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 25 - Tez Teşvik Burslarının açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki toplantı, tören, afiş ve diğer faaliyetlerden Tez Teşvik Bursu kazanan öğrenciler hak isteyemez.
Madde 26 - Seçici Kurul, özel şartnamelerde belirtilen görevlerini herhangi bir sebeple, belirlenen tarih ve sürede tamamlayamazsa, Vakıf süre uzatımına gidebilir ve mazereti sebebiyle toplantıya katılamayan Seçici Kurul üyelerini değiştirebilir.
Madde 27 - Seçici Kurul Üyelerinin görev süreleri, Seçici Kurul toplantısı sonuçlanıncaya kadar sürer. Görev süresi biten üyenin daha sonraki yıllarda da Seçici Kuruluna seçilme hakkı saklıdır.
Madde 28 - Seçici Kurul üyelerine kurula katılmalarından dolayı çeşitli adlarla herhangi bir ödeme yapılmaz.
Madde 29 - Vakıf, Tez Teşvik Bursu sonuçlarını duyurmak için özel tören düzenleyebilir.
Madde 30 - Vakıf Yönetim Kurulu, uygun gördüğü takdirde ayrıca plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlar verebilir.
Madde 31 - Tez Teşvik Bursu için müracaat edenler ile burs kazananlar bu Yönetmelik ve ilgili şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Yürürlük
Madde 32 - Bu Yönerge Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ve onayı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33 - Bu Yönerge hükümlerini Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kurulu adına Vakıf Genel Sekreteri tarafından yürütür.

Burs Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.